محاسبه سود

جهت محاسبه سود برای راه اندازی کلوب VR فیلدهای زیر را تکمیل نمایید:
متراژ مورد نظر
متر مربع
هزینه رهن
ریال
هزینه اجاره
ریال
✻ اگر مالک مکان مورد نظر هستید فیلدهای(هزینه رهن و اجاره) را صفر قرار دهید.
تعداد دستگاههای HTC VIVE
فضای مورد نیاز ۱۰ متر مربع میباشد.
تعداد دستگاههای PSVR
فضای مورد نیاز ۴ متر مربع میباشد.
تعداد دستگاههای تردمیل
فضای مورد نیاز ۶ متر مربع میباشد.
تعداد دستگاههای Beat Saber
فضای مورد نیاز ۹ متر مربع میباشد.