فناوری جدید کمپانی “کت وی ار”
1398/5/9

خبر تکنولوژی: فناوری جدید کمپانی “کت وی ار” استفاده از سنسورهای حرکتی‌در کمر و پای افراد که با استفاده از اونها می توانند در فضای وی ار با قدمهای خودشان حرکت کنند، تنها نکته اینکه این راه رفتن یا دویدن بصورت درجا انجام می گیرد.

Device: Loco 

Company: KAT VR