VR MASK
1398/5/22

این دستگاه به افراد کمک می کند بتوانند در محیط های مختلف انواع رایحه های محیط را حس کنند.